Klachtenregelement

Klachtenregelement

Waar mensen werken, kan er iets misgaan.

De kinderopvang van kinderWORLD vormt op deze regel geen uitzondering. Dit kan leiden tot ontevredenheid en uiteindelijk tot een klacht. Dan is het goed te weten, dat kinderWORLD een klachtenprocedure hanteert. 

U kunt altijd contact zoeken met de direct betrokken leidster of locatiemanager. Vaak is er sprake van onjuiste communicatie en kan de betreffende medewerker middels een gesprek naar uw tevredenheid antwoord geven en de onvrede wegnemen. Ook kunt u zich richten tot één van onze managementleden.

Interne- en externe klachtenprocedure

Voordat gebruik kan worden gemaakt van de externe klachtenprocedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang, moet de klacht eerst via de interne klachtenprocedure worden ingediend. Dit is een voorwaarde, welke door de Geschillencommissie Kinderopvang zo is bepaald.

Wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Hiermee start de externe klachtenprocedure. De voorwaarden voor het indienen van een klacht en de werkwijze van de Geschillencommissie Kinderopvang kunt u terugvinden op www.degeschillencommissie.nl

Interne klachtenprocedure

Wat kunt u doen met uw klacht of onvrede?

  • Bij de pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker van uw kind is het eerste aanspreekpunt. Afhankelijk van de ernst van uw klacht kunt u dit bespreken bij het halen of brengen van uw kind. U kunt uiteraard ook een afspraak maken met de desbetreffende pedagogisch medewerker om er over te praten.

  • Of naar de locatiemanager

Komt u er met onze pedagogisch medewerker niet uit , of vindt u uw klacht dusdanig, dat u deze met de locatiemanager wenst te bespreken, dan kunt u een afspraak maken met onze locatie-manager. Zij kan op uw verzoek of dat van de pedagogisch medewerker ook bij uw gesprek met de pedagogisch medewerker aanwezig zijn voor advies, informatie en/of bemiddeling.

  • Of naar een lid van het management

Komt u er met onze locatiemanager niet uit, dan kunt u een afspraak maken met een van onze andere managementleden. U kunt uiteraard ook bij onze managementleden terecht met klachten over de afdeling financiën of de afdeling commercie, welke onder meer verantwoordelijk is voor de plaatsing van uw kind.

De locatiemanager en/of een van de andere managementleden zijn te bereiken via onze receptie    (tel. 036-5464748 doorkiesnummer 9). Per mail zijn zij te bereiken via kinderworld@kinderworld.nl

Komt u er in het persoonlijke gesprek met onze medewerkers niet uit, dan vragen wij u om uw klacht formeel kenbaar te maken door de klacht schriftelijk in te dienen.

Uw schriftelijke klacht kunt u indienen via kinderworld@kinderworld.nl. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Na ontvangst van uw schriftelijke klacht wordt afhankelijk van de aard en inhoud van uw klacht een onderzoek ingesteld. De behandelaar van uw klacht houdt u op 

de hoogte van de voortgang van de behandeling van uw klacht. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dit laatste geval stelt de behandelaar u hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld. U ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over uw klacht, inclusief concrete termijnen, waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Externe klachtenprocedure

Als klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht door kinderWORLD dan kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. Sinds 1-1-2016 zijn alle vestigingen van kinderWORLD aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en het daaraan verbonden Klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Bij deze laatste kunt u terecht voor informatie, advies, bemiddeling, mediation van en door medewerkers van het klachtenloket.

U dient uw klacht binnen 12 maanden na het indienen van de klacht bij kinderWORLD aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Ook de oudercommissie kan geschillen aanhangig maken bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

De Geschillencommissie Kinderopvang doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl. Hier vindt u meer informatie en de contactgegevens.

De beslissingen van de Geschillencommissie Kinderopvang geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie Kinderopvang is een vergoeding verschuldigd.

Mocht u zich eerst willen wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang, dan vindt u hierover meer informatie op www.klachtenloket-kinderopvang.nl.